Tobar an Dualchais Kist O Riches

Tobar an Dualchais Kist O Riches

The voices of the past... brought to life through the latest technology

Bha cha mhòr 40 duine air am fastadh le Tobar an Dualchais nuair a bha am pròiseact aig a' mheud as àirde, feadhainn air cùmhnant agus feadhainn eile ag obair air an cinn fhèin. Bha feadhainn stèidhichte sna h-oifisean an Uibhist a Deas, san Eilean Sgitheanach, agus an Dùn Èideann agus bha feadhainn eile, luchd-catalog nam measg, ag obair bhon dachaigh aca fhèin ann an caochladh sgìrean air feadh Alba. Mar thoradh, bhrosnaich Tobar an Dualchais an eaconamaidh ann an diofar sgìrean de dh’Alba, a’ gabhail a-staigh feadhainn de na sgìrean far an deach cuid de na clàran a thogail sa chiad àite.

Chithear gu h-ìosal liosta den luchd-obrach, an tiotalan, agus an àitean-obrach.

Jenny Booth Neach-deasachaidh/Taic le Siostaman Sgoil Eòlais na h-Alba, Dùn Èideann
Steve Byrne Neach-catalog Albais Dùn Èideann
Màiri Anna Chaimbeul Neach-didseatachaidh Uibhist a Deas
Kenna Chaimbeul Neach-catalog Gàidhlig Glaschu
Sorcha Sìne Chaimbeul Neach-catalog Gàidhlig An t-Eilean Sgitheanach
Cairistiona Combe Neach-catalog Gàidhlig Siorrachd Rinn Friù
Mairead Dhòmhnallach Stiùiriche Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach
Uilleam Dòmhnallach Neach-catalog Gàidhlig Uibhist a Tuath
Colin Gateley Prìomh Neach-didseatachaidh Sgoil Eòlais na h-Alba, Dùn Èideann
Cailean Gòrdan Neach-deasachaidh Uibhist a Deas
Naomi Harvey Neach-catalog Gàidhlig Glaschu
Lisa Hunter Neach-catalog ciùil An t-Eilean Sgitheanach
Peter Johnson Neach-catalog Sealtainn
Griogair Labhraidh Neach-catalog Gàidhlig Uibhist a Deas
Julie Lewis Neach-didseatachaidh Uibhist a Deas
An t-Oll. Caroline Macafee Neach-catalog Albais Deis
Gillebrìde Mac a' Mhaoilein Neach-catalog Gàidhlig An Spàinn
Murchadh MacDhòmhnaill Neach-catalog Gàidhlig Eilean Leòdhais
Fionnlagh MacIlleathain Neach-catalog Gàidhlig Obar Dheathain
Murchadh MacNeacail Neach-catalog ciùil Uibhist a Deas
Magaidh Nic a' Ghobhainn Neach-catalog Gàidhlig Leòdhas
Emma NicAoidh Oifigear Chòirichean Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach
Cairistìona NicCoinnich Neach-rianachd Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach
Seonag NicCoinnich Neach-catalog Gàidhlig Obar Dheathain
Oighrig NicCuithein Neach-catalog Uibhist a Tuath
Clair NicDhòmhnaill Neach-rianachd Uibhist a Deas
Curstaidh NicDhòmhnaill Co-òrdanaiche Catalog Uibhist a Tuath
Iseabail T NicDhòmhnaill Neach-catalog Glaschu
Shona NicDhòmhnaill Manaidsear Oifis Uibhist Uibhist a Deas
Màiri Anna NicDhòmhnaill Neach-catalog Gàidhlig Beàrnaraigh Uibhist
Fiona NicFhionghain Neach-cuideachaidh Chòirichean Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach
Peigi NicGilp Neach-gheàrr-mhìneachaidh Dùn Èideann
Màiri NicIlleDhuibh Neach-rianachd Sgoil Eòlais na h-Alba, Dùn Èideann
Elsie NicIlleathain Oifigear Margaideachd Inbhir Nis
Coinneach Peutan Manaidsear Teicneòlais Sgoil Eòlais na h-Alba, Dùn Èideann
Stuart Robinson Neach-didseatachaidh Sgoil Eòlais na h-Alba, Dùn Èideann
Calum Rothach Neach-catalog Inbhir Pheofharain
Catriona Scott Neach-didseatachaidh Uibhist a Deas
Maighread Stiùbhart-Harding Neach-catalog Inbhir Narann
Kevin Walker Neach-didseatachaidh Uist a Deas
Sheena Wellington Neach-catalog Albais Dùn Dè
Anndra Wiseman Neach-catalog Gàidhlig Dùn Èideann
Chris Wright Neach-catalog Albais Dùn Èideann
Irene Wotherspoon Neach-catalog Albais Dùn Breatainn

Gu h-ìosal tha dealbhan de feadhainn den luchd-obrach. Brùth air gach dealbh airson a dhèanamh nas motha.

photo
Luchd-obrach bho oifis Uibhist a Deas Curstaidh NicDhòmhnaill (Co-òrdanaiche Catalog),
Mairead Dhòmhnallach (Stiùiriche) agus
Emma NicAoidh (Oifigear Chòirichean)
nuair a chaidh Tobar an Dualchais a chur air bhog.
Luchd-obrach bho oifis Dhùn Èideann