Tobar an Dualchais Kist O Riches

Tobar an Dualchais Kist O Riches

The voices of the past... brought to life through the latest technology

Luchd-maoineachaidh

Tha Tobar an Dualchais fada an comain nam buidhnean a leanas, a thug taic-airgid dhan phròiseact. Thàinig cha mhòr an dàrna leth dhen £3.2 millean a fhuair sinn aig toiseach a’ phròiseict bhon Chrannchur Nàiseanta.

Aberdeen Standard Life
Argyll and Bute Council
BBC Alba
Bord na Gaidhlig
BT
Comhairle nan Eileen Siar
Pairt Maoinichte Leis An Aonadh Eorpach
Heritage Lottery Fund
Highlands and Islands Enterprise
The Highland Council
Lews Castle College
MG Alba
MRG - Management Review Group
Marc Fitch Fund
The National Trust for Scotland
Paulsen Familiae Foundation
Royal Conservatoire of Scotland
Sabham Mor Ostaig
The Scottish Government
Saint Andrew's Society of the State of New York
University og Aberdeen
The University of Edinburgh
Scottish Funding Council
Shetland Heritage and Culture
Urras Brosnachaidh na Gàidhlig